Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Ken Owens

Rhys Meirion

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Sioned Terry

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Rhys Patchell

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Tommo

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Jo Rogers

Delme Williams

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Phyl Harries

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Nerys Wyn Davies

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Rhodri Gomer

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Gareth J Bale

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Sioned Tomos

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Sion Tomos Owen

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Alyn Wyn Bevan

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

John Ogwen

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Lauren Jenkins

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Tudur Owen

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Billy McBryde

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Caryl Parry Jones

Alyn Williams

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Ioan Hefin

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Rhodri Llewellyn

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Huw Llewellyn Davies

Mwy o fideos gyda :

Yfed

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Angladd

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Hiwmor

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Awr yn Hapus

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Tafarn

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Cwm

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Golchi

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Boned

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Ffrainc

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Ysbryd

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Gwyliau

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe

dNOgl

zleRQ

48jae

APvKm

dGL3q

A7Eaa

zD8e3

4Rrmj

AZNqo

AprZQ

zLWpr

zQ2kB

AY3Q9

A00a8

zMp8l

z5xaP

dGLXJ

4J1lw

4V9MW

A9Wk5

4RroB

4BWGY

d23VB

4RrZj

ApreQ

A7EnY

4aeGQ

4E8n5

d235B

AgBqB

zv8lJ

A9WO5

43rmG

4V9JQ

4BWqM

A9Wae

zle3k

AprVv

AgBy8

dXNKg

dXN5g

4xDpD

dyqE6

4E8l5

AY3p1

48jle

zLWQV

d1OY8

dKXKj

4J1r7

dyqp6

4V9LQ

4eLEr

dyqJP

dGLBq

zv8MW

4kElx

Nain

AqD90

d1OLG

d23aZ

zMpZq

z5xPa

dKX5b

AZNyj

ArDmn

Ajr5V

4b97m

d6maG

AnvKe

4V9kW

zmBgY

4J1V7

zMpvJ

zooL0

dOBrM

4kEbx

zQ2QD

A7EGY

4E8m7

zoor0

48jbV

AZNZo

4kE8B

dWj0B

A00Je

dKXRb

zooQe