Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Delme Williams

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Jo Rogers

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Huw Llewellyn Davies

Rhys Patchell

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Sion Tomos Owen

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

John Ogwen

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Alyn Williams

Tudur Owen

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Ioan Hefin

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Phyl Harries

Rhodri Gomer

Caryl Parry Jones

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Sioned Tomos

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Nerys Wyn Davies

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Tommo

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Rhys Meirion

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Rhodri Llewellyn

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Gareth J Bale

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Billy McBryde

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Alyn Wyn Bevan

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Sioned Terry

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Ken Owens

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Lauren Jenkins

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Mwy o fideos gyda :

Gwerin

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Iwerddon

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Llundain

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Michael Flatly

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Riverdance

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Cymru

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Anifeiliaid

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Animeiddio

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Builth Wells

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Carafan

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Ffermwyr

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b

A7EGY

dyqp6

A00a8

ApreQ

4b97m

dKXRb

AprZQ

zQ2QD

zleRQ

AZNqo

dyqE6

AZNZo

4kE8B

AgBy8

zoor0

4E8m7

4RroB

AnvKe

dGL3q

4kEbx

4J1lw

d1OLG

A7Eaa

4eLEr

4V9kW

4V9MW

48jbV

AY3p1

z5xPa

43rmG

dKXKj

4xDpD

z5xaP

zQ2kB

4aeGQ

APvKm

A9Wae

dGLXJ

zMp8l

4BWGY

zLWpr

dXN5g

48jae

d235B

dGLBq

zooQe

AgBqB

4J1V7

4E8n5

dyqJP

zMpZq

dXNKg

4V9JQ

zv8lJ

zmBgY

Sioe Frenhinol

4J1r7

d23VB

AZNyj

zle3k

A00Je

4V9LQ

Ajr5V

dWj0B

dOBrM

4kElx

zooL0

4RrZj

A7EnY

48jle

dNOgl

A9WO5

zv8MW

4E8l5

AprVv

d1OY8

A9Wk5

AY3Q9

d23aZ

4BWqM

4Rrmj

AqD90

ArDmn

zMpvJ

zLWQV

d6maG

zD8e3

dKX5b