Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Huw Llewellyn Davies

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Ken Owens

Sion Tomos Owen

Gareth J Bale

John Ogwen

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Sioned Tomos

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Phyl Harries

Billy McBryde

Rhys Meirion

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Alyn Wyn Bevan

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Jo Rogers

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Delme Williams

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Nerys Wyn Davies

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Lauren Jenkins

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Tommo

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Rhodri Gomer

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Caryl Parry Jones

Rhys Patchell

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Tudur Owen

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Ioan Hefin

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Rhodri Llewellyn

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Alyn Williams

Sioned Terry

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Mwy o fideos gyda :

American

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Castell

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Ysbryd

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Pryderus

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Amgueddfa

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Ymwelwr

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Beatles

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Fan

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Ysbyty

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

John Lennon

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Cerdd

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe

zLWpr

d1OLG

4BWGY

A00Je

d6maG

AY3p1

dGL3q

AnvKe

d1OY8

AgBy8

zv8MW

ApreQ

4V9JQ

A7Eaa

4xDpD

dyqJP

A9Wk5

dXNKg

dKX5b

d23VB

dNOgl

4aeGQ

Ajr5V

48jle

48jbV

zle3k

AZNqo

4J1r7

4eLEr

4J1lw

APvKm

4V9kW

dyqp6

4V9LQ

4V9MW

dGLBq

AZNZo

dyqE6

zooL0

dOBrM

AprVv

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

A7EGY

AZNyj

zLWQV

z5xaP

dKXKj

4BWqM

4E8l5

4J1V7

4RrZj

dGLXJ

Teulu

4kElx

4b97m

d23aZ

4E8m7

zMpZq

A7EnY

zQ2kB

A9WO5

zmBgY

48jae

zQ2QD

4E8n5

4RroB

A9Wae

A00a8

ArDmn

4kEbx

AqD90

dKXRb

43rmG

zleRQ

dXN5g

z5xPa

4Rrmj

d235B

zoor0

zv8lJ

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

dWj0B

AprZQ

zooQe